11:47
Положення про цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське
ПРОЕКТ
 
У К Р А Ї Н А
БІЛИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
від „____”_____2013р.
м.Білицьке                                   №___________
 
Про утворення цільового фонду на благоустрій м.Білицьке, селища Водянське, затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій м.Білицьке, селища Водянське та Положення про цільовий фонд коштів, отриманих за розміщення зовнішньої реклами у місті Білицьке та селищі Водянське
 Відповідно до пункту 12 частини 2 ст. 69 Бюджетного кодексу України, підпункту 25, пункту1  ст. 26 та ст.68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання додаткових коштів на благоустрій та підтримання належного санітарного, естетичного стану в м.Білицьке та селищі Водянське міська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Утворити цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське. 
2.Затвердити :
2.1. Положення про цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське (Додаток № 1).
2.2. Положення про цільовий фонд коштів, отриманих за розміщення зовнішньої реклами у місті Білицьке та селищі Водянське.
3. Виконкому міської ради:
3.1. Оприлюднити дане рішення  .
3.2. Кошти цільового фонду спрямовувати на спеціальний рахунок міської ради та використовувати відповідно до затвердженого Положення.
4. Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення.
5.  Дія цього рішення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в межах міста Білицьке і селища Водянське., а також громадян.
  
6. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  планування бюджету і фінансів (Куліш) 
Міський голова                                                              О.Т. Заварзін
 

Положення
 про цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське

         Дане Положення розроблене відповідно до Бюджетного кодексу України,  законів України „Про місцеве самоврядування в Україні",   „Про благоустрій населених пунктів",  та інших нормативно-правових актів.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
         1.1. Цільовий фонд на благоустрій міста і селища (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної громади міста Білицьке та селища Водянське.
         1.2. Фонд утворюється з метою  фінансової допомоги для вирішення першочергових завдань  благоустрою  міста Білицьке та селища Водянське.
         1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями  міської ради. 
ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
2.1. Зазначені нижче терміни вживаються у цьому Положенні в такому значенні: 
         2.1.1. благоустрій населених пунктів –  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та  охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
         2.1.2. територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального  користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту; 
         2.1.3. утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;
        2.1.4. заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
         2.1.5. До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:
     1) території загального користування:
     2) прибудинкові території;
     3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;
     4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору. 
         2.1.6. території загального користування включають:
     а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
     б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;
     в) майдани, площі, бульвари, проспекти;
     г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; 
     ґ) кладовища;
     д) інші території загального користування.
ІІІ. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
         3.1. Фонд створений і діє відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України "Про благоустрій населених пунктів”, Бюджетного кодексу України.
ІV. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ
         4.1. Дохідна частина Фонду формується за рахунок таких надходжень: 
         4.1.1. добровільні пожертви і внески суб’єктів підприємницької діяльності;
         4.1.2. залучені на договірних засадах кошти юридичних та фізичних осіб;
         4.1.3. пайова участь власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою;
         4.1.4. внески жителів міста Білицьке і селища Водянське,  на благоустрій територій загального користування (кладовищ).
V. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ
         5.1. Порядок формування дохідної частини фонду.
         5.1.1. Обсяг надходжень до Фонду прогнозується при складанні бюджету міста і селища на відповідний бюджетний період та уточнюється в процесі його виконання;
         5.1.2. кошти передбачені п.4.1.1. сплачуються у довільному розмірі на рахунок цільового фонду;
         5.1.3. залучення коштів передбачених п.4.1.2. та 4.1.3. здійснюється на підставі договорів про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради;
         5.1.4. плата згідно п.п.4.1.4. сплачується згідно рішення загальних зборів громадян у затвердженому зборами розмірі;
         5.1.5. внесення (перерахування) фізичними та юридичними особами коштів, визначених до сплати цим Положенням, здійснюється за рахунок Фонду за кодом 50110000 бюджетної класифікації доходів;
         5.1.6. невикористання у звітному бюджетному періоді кошти Фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний рік.
VI. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
         6.1. Кошти Фонду мають цільове призначення.
         6.2. Обсяг видатків Фонду прогнозується при складанні бюджету на відповідний бюджетний період з урахуванням укладених договорів та уточнюється в процесі його виконання.
         6.3. Розпорядники бюджетних коштів беруть на себе зобов'язання за Фондом виключно в межах відповідних фактичних надходжень до Фонду.
         6.4. Використання коштів Фонду може проводитися за наступними напрямками:
         - розвиток та підтримку благоустрою міста Білицьке і селища Водянське, та інші видатки, пов'язані з утриманням, експлуатацією, капітальним ремонтом об'єктів  благоустрою міста Білицьке і селища Водянське;
         - роботи по благоустрою на кладовищі міста, а саме: спилювання дерев, придбання, ремонт та встановлення огорожі, воріт, скошування трави, прибирання та вивіз сміття, контейнерів, оплата послуг із благоустрою кладовища;
         - придбання предметів, матеріалів, обладнання, паливо-мастильних матеріалів та придбання предметів і обладнання довгострокового використання, які будуть використовуватись на благоустрій території кладовища, благоустрій території міста Білицьке і селища Водянське, та утримання мережі вуличного освітлення, оплата праці працівників, які не перебувають у штаті установи (організації), за виконання робіт по благоустрою згідно з договорами цивільно-правового характеру, уключаючи договір підряду;
         6.5. Безпосередній розподіл коштів Фонду, внесення змін до нього здійснюється за рекомендацією постійної депутатської комісії з питань  планування, бюджету і фінансів,  з послідуючим затвердженням призначень  на сесії  міської ради;
         6.6. При цьому розподіл коштів, що надходять відповідно до п.4.1.4. Положення проводиться на видатки пов’язані з благоустроєм кладовища.
VII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
         7.1. Надходження та використання коштів Фонду здійснюється через управління Державного казначейства у Добропільському районі.
         7.2. Моніторинг надходжень та використання коштів Фонду здійснюється постійною комісією з питань  планування, бюджету і фінансів.
        7.3. Річний звіт про отримання та використання коштів Фонду складається головним розпорядником коштів після закінчення відповідного бюджетного періоду та подається на затвердження одночасно із затвердженням звіту про виконання бюджету міста Білицьке і селища Водянське.
         7.4. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за напрямами використання коштів здійснюється головним розпорядником коштів.
         7.5. Перевірки правильності використання коштів Фонду проводиться постійною комісією з питань  планування, бюджету і фінансів, відповідно до чинного законодавства.
         7.6. Контроль за правильністю використання коштів Фонду здійснюють постійні депутатські комісії міської ради.
VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
         8.1. Положення про цільовий Фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське, а також зміни і доповнення до нього затверджується виключно Білицькою міською радою.
         8.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів відповідні зміни вносяться і до цього Положення.
 
 

Положення про цільовий фонд коштів, отриманих за розміщення зовнішньої реклами у місті Білицьке і селищі Водянське

1.Загальні положення
 
1.1. Цільовий фонд коштів, отриманих за розміщення зовнішньої реклами у місті Білицьке і селищі Водянське (надалі-Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної громади міста Білицьке.
 
1.2. Фонд утворюється з метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань у сфері житлово-комунального господарства міста, створення умов для залучення інвестицій та впровадження новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку житлово-комунального господарства міста.
 
1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями міської ради.
 
ІІ. Визначення понять
 
2.1. Зазначені нижче терміни вживаються в цьому положенні в такому значенні:
 
а) зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості та зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на містках, естакадах, над проїжджою частиною вулиць і доріг, на елементах вуличного обладнання і освітлення.
 
б) місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні спеціальної конструкції, будинку, споруди, елемента вуличного обладнання, містка, шляхопроводу елемента вуличного освітлення в межах міста Білицьке та селища Водянське, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником, або уповноваженим ним органом; 
 
в) реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь – якій формі та в будь – який засіб і призначена формувати, або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо особи чи товару.
 
ІІІ. Законодавча база
 
Фонд створений і діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, Закону України „Про рекламу”, „Типових правил розміщення зовнішньої реклами” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, рішення сесії міської ради від 20.03.2013р. №6-36-2 «Про затвердження «Правил благоустрою міста і селища».
 
IV. Порядок формування фонду
 
4.1. Джерелами формування Фонду є:
 
- плата за тимчасове користування місцями розташування об’єктів зовнішньої реклами, внесення (перерахування) фізичними та юридичними особами коштів, визначених до сплати цим Положенням, здійснюється за рахунок Фонду за кодом 50110000 бюджетної класифікації доходів;
4.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу залежить від рекламної площі, типу, розміру об’єктів зовнішньої реклами та місця їх розміщення.
 
Розмір фіксованої плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів ( за м.кв. рекламної площі), встановлюється у порядку, визначеному Білицькою міською радою і може корегуватися в залежності від рівня інфляції та умов розвитку рекламного ринку в місті Білицьке і селищі Водянське .
 
V. Порядок використання коштів фонду
 
5.1. Використання коштів цільового фонду міської ради проводиться в межах коштів, які надійшли до цільового фонду з врахуванням залишку коштів на початок року.
 
5.2. Планування та використання коштів цільового фонду здійснюється згідно з кошторисом видатків, який затверджується на поточний рік в обсязі прогнозованих надходжень.
 
5.3. Зміни до кошторису та додаткове виділення коштів з цільового фонду проводяться аналогічно порядку внесення змін до бюджету міської ради, тобто відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
 
5.4. Використання коштів Фонду може проводитися за наступними напрямками:
- придбання предметів, матеріалів, обладнання, паливо-мастильних матеріалів та придбання предметів і обладнання довгострокового використання, які будуть використовуватись на  благоустрій території міста Білицьке і селища Водянське., та утримання мережі вуличного освітлення, оплата праці працівників, які не перебувають у штаті установи (організації), за виконання робіт по благоустрою згідно з договорами цивільно-правового характеру, уключаючи договір підряду; та на фінансування заходів щодо благоустрою території міста і селища, а саме відповідно до наказу від 23.09.2003 № 154 Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою, в тому числі придбання обладнання для дитячих майданчиків, ремонт та утримання в належному стані дитячих майданчиків та місць загального відпочинку громадян.
 
5.5. Невикористані кошти цільового фонду протягом поточного року вилученню не підлягають і є джерелом фінансування наступного періоду.
 
5.6. Пропозиції по розробці документації із землеустрою щодо встановлення меж земель загального користування міста та проведенню заходів з благоустрою території міста і селища вносяться виконавчими органами з відповідним обґрунтуванням на погодження комісії з питань планування бюджету і фінансів та регуляторної політики. Перелік заходів, які фінансуються з цільового фонду коштів за розміщення зовнішньої реклами затверджується міською радою на відповідний бюджетний період з визначенням головного розпорядника коштів.
 
5.7. Невикористання у звітному бюджетному періоді кошти Фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний рік.
 
VІ. Бухгалтерський облік та звітність про використання коштів фонду
 
6.1. Надходження та використання коштів Фонду здійснюється  управлінням державного казначейства у м. Добропіллі Донецької області за правилами, установленими Державним казначейством України. Управління державного казначейства подає фінансовому управлінню звіти про виконання міського бюджету, в якому надходження і використання коштів Фонду відображається окремими рядками.
 
6.2. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за напрямками використання коштів здійснюється головними розпорядниками коштів, згідно з чинним законодавством.
 
6.3. Річний звіт про використання коштів фонду складається по закінченні календарного року і затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання міського бюджету за рік.
 
6.4. Контроль за використанням коштів Фонду здійснює постійна депутатська комісія міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики. Інформація про використання Фонду надається постійним депутатським комісіям фінансовим управлінням один раз на квартал або на письмову вимогу.
 
VII Прикінцеві положення
 
7.1. Положення про цільовий фонд коштів, отриманих за розміщення зовнішньої реклами, а також зміни і доповнення до нього затверджуються виключно міською радою.
 
7.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про цільовий фонд коштів, отриманих за розміщення зовнішньої реклами мають право вносити виконавчий комітет, постійні депутатські комісії та депутати міської ради.
 
7.3. Залучення коштів за розміщення зовнішньої реклами здійснюється на підставі договору про надання права тимчасового користування місцем на розміщення зовнішньої реклами .
 
7.4. Повноваження та підписання договорів про надання права тимчасового користування місцем на розміщення зовнішньої реклами належать Білицькому міському голові.
 
7.5. Відсутність укладеного договору та платіжних документів про сплату коштів за розміщення зовнішньої реклами є підставою для відмови в отриманні дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
 
 
Секретар міської ради                                                                               Т.В.Іванова
 
 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради

 
Назва регуляторного акта: "Про утворення цільового фонду на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське "
Розробник документа: виконавчий комітет Білицької міської ради
 
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради "Про утворення цільового фонду на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське " підготовлено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.
 
1. Визначення проблеми 
 
Прийняття даного рішення викликане необхідністю розроблення і здійснення заходів з утримання територій міста та селища у належному стані, його санітарного очищення, збереження і утримання об’єктів загального користування в місті і селищі. Оскільки коштів бюджету міської ради на  благоустрій міста Білицьке і селища Водянське катастрофічно не вистачає, з метою залучення коштів фізичних і юридичних осіб виникла необхідність створення цільового фонду у складі спеціального фонду міської ради для акумуляції цих коштів та їх подальшого використання на цілі, передбачені в положенні.
 
2. Цілі державного регулювання
 
Удосконалення благоустрою території міста і селища відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, який передбачає залучення коштів на договірній основі на благоустрій населених пунктів та пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою населених пунктів.
 
3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.
 
1. Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
 
Дана альтернатива є неприйнятою у зв’язку з тим, що не будуть досягнуті цілі у благоустрої міста та селища,  які ставить перед собою міська рада.
 
2. Друга альтернатива – прийняття рішення «Про утворення цільового фонду на благоустрій міста та селища».
 
Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.
 
4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми. 
 
Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти міською радою рішення про утворення цільового фонду на благоустрій міста і селища.
   - порядок формування фонду;
   - порядок використання коштів та перелік робіт та об’єктів благоустрою;
   - порядок звітності за використання коштів.
 
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
 
Запровадження рішення сесії Білицької міської ради " Про утворення цільового фонду на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське "забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
 
Розробка рішення сесії Білицької міської ради здійснюється за принципами:
   - законності;
   - гласності (відкритості та загальнодоступності);
   - колегіальності.
 
6.Визначення показників результативності рішення
 
1. Показником результативності рішення є можливість отримати додаткові кошти та за рахунок цільового фонду покращувати благоустрій міста і селища.
 
7. Обґрунтування терміну дії рішення
 
Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.
 
8. Показники результативності регуляторного акту.
 
Показники результативності регуляторного акту це:
- вищий рівень регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин в сфері благоустрою;
- забезпечення в місті і селищі чистоти і порядку на об’єктах благоустрою міста і селища;
- підвищення відповідальності кожного мешканця міста і селища за дотриманням благоустрою в місті Білицьке та селищі Водянське.
 
9. Визначення заходів відстеження результативності рішення
 
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.
         Відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на рік у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися у засобах масової інформації.
         
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу  просимо надавати у письмовій формі:
- поштою за адресою: Білицька міська рада, м. Білицьке, вул. Леніна, 20, Донецька обл., 85043, 
- факсом (06277) 6-23-05. 
 
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування
 

Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення
міської ради

         Назва регуляторного акта: "Про утворення цільового фонду на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське "
         Регуляторний орган: Білицька міська рада.
         Розробник документа: виконавчий комітет Білицької міської ради.
         Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської "Про утворення цільового фонду на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське " підготовлено на виконання та з дотриманням вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.
1.Визначення проблеми 
         Прийняття даного рішення викликане необхідністю розроблення і здійснення заходів з утримання територій міста і селища у належному стані, його санітарного очищення, збереження і утримання об’єктів загального користування в місті і селищі, але оскільки коштів бюджету міста і селища на благоустрій катастрофічно не хватає тому з метою залучення коштів фізичних і юридичних осіб виникла необхідність створення цільового фонду у складі спеціального фонду міської ради для акумуляції цих коштів та їх подальшого використання на цілі передбачені в положенні.
2. Цілі державного регулювання
         Удосконалення благоустрою території міста і селища відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, який передбачає залучення коштів на договірній основі на благоустрій населених пунктів та пайову участь у утриманні об’єктів благоустрою населених пунктів.
3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.
         1. Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
         Дана альтернатива є неприйнятою у зв’язку з тим, що не будуть досягнуті цілі які ставить перед собою міська рада.
         2. Друга альтернатива – прийняття рішення "Про утворення цільового фонду на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій міста Білицьке і селища Водянське "
Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.
4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми. 
         Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти міською радою рішення про утворення цільового фонду на благоустрій міста і селища.
         Рішення встановлює:
         1. Положення про цільовий фонд на благоустрій:
              - порядок формування фонду;
              - порядок використання коштів та перелік робіт та об’єктів благоустрою;
              - порядок звітності за використання коштів;
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
         Запровадження рішення сесії Білицької міської ради «Положення про цільовий фонд на благоустрій» забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
         Розробка рішення сесії Білицької міської ради здійснюється за принципами:
              - законності;
              - гласності (відкритості та загальнодоступності);
              - колегіальності.
6.Визначення показників результативності рішення
         1. Показником результативності рішення є можливість отримати додаткові кошти та за рахунок цільового фонду покращувати благоустрій міста і селища.
7. Обґрунтування терміну дії рішення
         Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений.
8. Показники результативності регуляторного акту.
         Показники результативності регуляторного акту це:
              - вищий рівень регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин в сфері благоустрою;
              - забезпечення в місті і селищі чистоти і порядку на об’єктах благоустрою міста і селища;
              - підвищення відповідальності кожного мешканця міста і селища за дотриманням благоустрою в місті і селищі.
9. Визначення заходів відстеження результативності рішення
         Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.
         Відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на рік у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися у засобах масової інформації.
 


Схожі новини:

Категория: Місцева влада | Просмотров: 853 | | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]